Nghiên cứu ảnh hưởng của đột biến lên cấu trúc và động học của chuỗi Peptide Amyloid Beta : Hướng đến ức chế bệnh Alzheimer