Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Xuân Tế-
dc.contributor.authorPhan, Thị Hiên.-
dc.date.accessioned2016-01-05T03:16:40Z-
dc.date.accessioned2017-04-24T04:35:43Z-
dc.date.available2016-01-05T03:16:40Z-
dc.date.available2017-04-24T04:35:43Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.other62.22.80.01-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5086-
dc.description194 tr.-
dc.description.abstractTriết học Khai sáng Pháp là một trào lưu tư tưởng phát sinh và phát triển trong bối cảnh lịch sử đặc thù với những biến động dữ dội của xã hội Pháp thế kỷ XVIII và sự ảnh hưởng của truyền thống văn hóa cách mạng, khoa học, dân chủ và nhân văn ở châu Âu. Phong trào Khai sáng Pháp mà Montesquieu khởi xướng thể hiện sự căm ghét tột độ và khát vọng giải phóng của nhân dân Pháp nhằm thoát ra khỏi nền thống trị hà khắc của nhà nước phong kiến chuyên chế và trật tự tinh thần của Pháp thế kỷ XVIII; trong đó nhà vua nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, thực hiện sự cai trị bằng ý chí tùy tiện của cá nhân; các quyền con người, quyền công dân bị tước đoạt. Do vậy, để giới hạn phạm vi quyền lực nhà nước, mở rộng quyền tự do, dân chủ của công dân, bảo vệ các quyền tự nhiên vốn có của con người, Montesquieu đã sáng lập lý thuyết phân quyền với 3 bộ phận: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo đó, các bộ phận này vừa phải phân vừa phải lập rõ ràng và trao cho các tổ chức, các cá nhân riêng biệt thực hiện; không có bộ phận quyền lực nào được coi là tối thượng; trong đó, mỗii bộ phận vừa hoạt động độc lập, vừa chịu sự kiềm chế, kiểm soát, ràng buộc của các bộ phận khác. Là người khởi xướng nền dân chủ pháp trị, Montesquieu coi pháp luật là phương tiện hữu hiệu trong việc duy trì trật tự xã hội và chế ước quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, nền dân chủ pháp trị ấy chỉ mang ý nghĩa tích cực và phát huy tác dụng của nó phải dựa trên nguyên tắc đạo đức và lòng khoan dung, của tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh quyền lợi riêng tư cho mục đích chung. Mặc dù còn những hạn chế nhất định, tư tưởng chính trị của Montesquieu trở thành ngọn cờ của giai cấp tư sản Pháp trong cuộc đấu tranh chống lại nền chuyên chế, là nền tảng của hai bản hiến pháp dân chủ nổi tiếng nhất của nhân loại đó là Hiến pháp 1776 của Hoa Kỳ và Hiến pháp 1789 của Pháp, và là tinh thần của Bản Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người của Liên hợp quốc (1948). Kể từ khi ra đời, tư tưởng của Montesquieu về quyền tự nhiên, về dân chủ, phân quyền, về đạo đức chính trị và tinh thần khoan dung của Montesquieu đã từng bước được hiện thực hóa, trở thành các nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền. Xây dựng nhà nước pháp quyền thay thế nhà nước tập trung quan liêu, bao cấp trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội đang trở thành xu thế tất yếu khách quan của nền văn minh chính trị ngày nay. Vì vậy, trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta không ngừng mở rộng dân chủ, quan tâm xây dựng bộ máy nhà nước theo nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, xét cả ở góc độ lý luận lẫn phương diện thực tiễn, công tác xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được những đòi hỏi và yêu cầu của thực tế. Quan điểm về nhà nước pháp quyền đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam chính thức ghi nhận trong hiến pháp, thế nhưng kể tử khi nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời trên 60 năm, nhà nước pháp quyền vẫn còn là vấn đề thời sự. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một tất yếu khách quan không chỉ bắt nguồn từ bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa mà còn xuất phát từ đặc điểm của thời đại với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là công cụ làm chủ của nhân dân, là sự xác nhận về nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền nên cần được quán triệt trên nguyên tắc và tuân thủ các chuẩn về nhà nước pháp quyền.-
dc.language.isoother-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.subjectPhilosophy, French.-
dc.subjectTriết học Pháp.-
dc.titleTư tưởng chính trị Montesquieu trong tác phẩm tinh thần pháp luật và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam-
dc.typeThesis-
Appears in Collections
Đại học Quốc gia TP.HCM


 • thvnu400000261.pdf
 • Toàn văn
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads : 
 • thvnu400000261-1.pdf
 • Tóm tắt
  • Size : 321,33 kB

  • Format : Adobe PDF

  • Views : 
  • Downloads :