Phương pháp hàm lọc cho phương trình parabolic ngược thời gian