Phương pháp tích hợp Ontology dựa trên lý thuyết đồng thuận (sách chuyên khảo)