Một số vấn đề chọn lọc về toán cho Công nghệ thông tin