Nghiên cứu sự phân bố liều theo độ sâu sản phẩm chiếu xạ và hiệu ứng phát bức xạ hãm của chùm electron từ máy gia tốc RF - LINAC và LWFA