Nghiên cứu ứng dụng quá trình nitrite hóa bán phần và anammox để xử lý nitơ trong nước rỉ rác cũ