Chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của xúc tác PtM/C (M = Ni, Cu, Co) sử dụng cho pin nhiên liệu màng trao đổi proton