Danh từ Dược học : Pháp -Việt (có phần đối chiếu Việt - Pháp)