Danh từ Động vật : Pháp - Việt (có đối chiếu Việt-Pháp)