Danh từ Nguyên tử năng : Pháp - Việt (với bảng đối chiếu Việt - Pháp)