Công nghệ chế tạo, vận chuyển, lắp ráp giàn khoan ngoài trời