Tối ưu kỹ thuật trong thiết kế và kết cấu tàu = Engineering optimization applied to ship design and hull structures