HCMUS - Đề tài nghiên cứu khoa học (Research Report) (420)

BROWSE BY

Cách thức đăng nhập

Điều kiện đăng nhập:

 • Bạn đọc đã đăng ký sử dụng thư viện;
 • Bạn đọc thuộc nhóm đối tượng phục vụ tại Thư viện;
 • Bạn đọc tuân thủ quy định của bộ sưu tập số.

Cách thức đăng nhập:

 • Đối với sinh viên:
  Username: 12000+[Mã số sinh viên]
 • Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh:
  Username:12000+3+[Mã số học viên/Nghiên cứu sinh--Bỏ chữ cái (N/C)]
 • Đối với Cán bộ-Giảng viên:
  Username:12000+9000+[Mã số cán bộ--Đầy đủ 4 chữ số]

Item 1 - 20 [/420]