Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Article


 • Authors: Đoàn, Thị Tuyến [Người dịch]; Alasuutari, Pertti (2010)

 • Quyền lực là một khái niệm chủ yếu trong nghiên cứu văn hóa. Ví dụ, các qui tắc của Association for Cultural Studies [Hiệp hội nghiên cứu văn hóa], một tổ chức hướng đến thiết lập và thúc đẩy một cộng đồng nghiên cứu văn hóa toàn thế giới, phát biểu rằng: Tương tự, ‘Mục tiêu và ý định’ của Tập san European Journal of Cultural Studies [Tập san nghiên cứu văn hóa Châu Âu] đã phát biểu rằng Tập san sẽ ‘tham gia vào các thảo luận có tính phê bình về các tương quan quyền lực liên quan tới phạm vi giới tính, giai cấp, tình dục, tộc người và các điểm vi mô và vĩ mô của xung đột chính trị’. Tuy nhiên, quyền lực là gì? Thật khó mà định nghĩa được; nó cũng chủ yếu giống như khái niệm là dành cho nghiên cứu văn hóa và các ngành khoa học xã hội nói chung. Cho nên trong nhiều tình huống nó b...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu [Người dịch]; Engelke, Mathew (2008)

 • Nhìn chung, sự phản ảnh của nhân học về khái niệm chứng cứ đã được đề cập trong nhiều cuộc thảo luận khác về tính chân xác, tri thức và những vấn đề có liên quan khác. Bài viết này giới thiệu số tạp chí đặc biệt này cho rằng chứng cứ cần được chú ý nhiều hơn theo đúng nghĩa của nó. Dựa trên một số lượng dù nhỏ song đang gia tăng các tài liệu trong nhân học văn hóa - xã hội đề cập đến các vấn đề chứng cứ, tôi định vị bài viết này trong mối quan hệ với một số cuộc các thảo luận nhân học để xem việc khám phá chứng cứ có thể làm sáng tỏ ba vấn đề chính là: chuẩn mực phán xét của nhân học, các tiềm năng trong cộng tác liên ngành và lợi ích của một ngành nhân học đại chúng.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu [Người dịch]; Ellen, Roy (2010)

 • Điều gì tạo nên một lý thuyết mang tính ‘nhân học’ ngoài việc nó là một lý thuyết được nhà nhân học sử dụng? Giả thuyết về một khung để hiểu về nhân học theo nghĩa rộng nhất của nó, bài viết này kêu gọi chúng ta tự nhắc mình về vấn đề các lý thuyết thực chất là để làm gì. Làm rõ sự khác biệt giữa các lý thuyết dưới góc độ quy mô giả thuyết (presumption) như các lý thuyết này xác nhận, bài viết này lập luận về một mô hình kiểu kim tự tháp của các cấp độ giải thích. Khi chúng ta chuyển dịch từ đáy lên đỉnh của kim tự tháp, thì các lý giải và diễn giải về tài liệu của chúng ta phải trở nên đơn giản hơn để thích nghi với các hình thức đo đếm mà mỗi cấp độ lý thuyết đặt ra. Trong trường hợp mô hình này, làm thế nào mà các lý thuyết tiến hóa dựa trên những ứng xử cá nhân chuyển sang sự si...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu [Người dịch]; Nugent, Stephen (2009)

 • Chủ đề chính được thảo luận ở đây là một tóm lược về chủ nghĩa Marx cấu trúc trong nhân học (anthropological structural Marxism) và khả năng về tính phù hợp của nó hiện nay.Vấn đề này được gói gọn trong một số câu hỏi tổng quát: dựa vào cơ sở nào mà các lý thuyết giải thích được du nhập vào và bị loại khỏi nhân học? Thảo luận về “structural Marxism” được trình bày trong các tranh luận gần đây về sự khát khao của nhân học văn hóa-xã hội vốn có truyền thống gắn kết với các lĩnh vực khác của nhân học và được lập luận rằng sự chia tách của các lĩnh vực là một sự chuyển dịch lý thuyết mang tính thụt lùi.

 • Article


 • Authors: Đoàn, Thị Tuyến [Người dịch]; D. Dwyer, Peter; Minnegal, Monica (2010)

 • Trong bài báo này chúng tôi phác họa một luận điểm lý thuyết trong mối liên quan tới biến đổi xã hội (hay tiến hóa xã hội) trong các xã hội con người.1 Mối quan tâm của chúng tôi là những quá trình dẫn tới biến đổi hơn là với những dạng thức cụ thể của các kết quả phát sinh từ những quá trình đó. Chúng tôi mở đầu bài báo cáo của mình bằng cách hướng sự chú ý đến những cách tiếp cận cơ bản về biến đổi – như là quá trình – trong các tài liệu nhân học, so sánh một cách ngắn gọn ở những điểm liên quan với các cách tiếp cận của các nhà sinh học tiến hóa. Những cách tiếp cận nhân học, theo quan điểm của chúng tôi, thì hoặc là sơ sài hoặc là phiến diện. Một lý thuyết hóa đầy đủ về biến đổi xã hội phải đề cập đến không chỉ các dạng thức của quá trình được đưa ra mà còn cả những ‘đơn vị...