Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu [Người dịch]; Godelier, Maurice (2009)

 • Tác giả định nghĩa lại ba khái niệm quan trọng được sử dụng trong các ngành khoa học xã hội: bộ lạc, xã hội và cộng đồng. Tác giả bắt đầu bằng các phát hiện của mình cho rằng người Baruya, một bộ tộc ở New Guinea, nơi tác giả đã sống và làm việc, không phải là một hội trong vài thế kỷ trước đó. Điều này làm cho tác giả phân vân: Một xã hội mới được tạo nên như thế nào? Tác giả cho thấy rằng chỉ riêng các quan hệ thân tộc hay các quan hệkinh tế không đủ để tạo nên một xã hội mới. Điều cố kết một số lượng nhất định các nhóm thân tộc của người Baruya thành một xã hội chính là các mối quan hệ chính trị và tôn giáo của họ, các mối quan hệ đã tạo điều kiện cho họ hình thành một hình thái chủ quyền đối với lãnh thổ, với dân cư và với các nguồn lực. Tác giả sau đó so sánh với các ví dụ khá...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu [Người dịch]; Nettle, Daniel (2009)

 • Có một sự phân chia giữa các giải thích tiến hóa luận và những lý giải mang tính văn hóa và xã hội đối với hành vi ứng xử. Trong bài viết này, tôi cố gắng bác bỏ sự phân chia này bằng cách chỉ ra rằng các thể sống cá thể sinh vật (organisms) còn là sự nghi vấn đối với ảnh hưởng văn hóa và xã hội, vì chúng có các cơ chế liên quan làm cho chúng như thế. Tôi xem xét hai lớp lý giải tiến hóa luận về biến thể văn hóa, văn hóa “gợi” và văn hóa “chuyển” ('evoked and 'transmitted culture) và lập luận rằng hai lớp cơ chế này tăng cường và củng cố các lý giải khoa học hiện có cũng như đưa ra các tiên đoán mới.Tôi đề nghị một cấp độ cao về tính phù hợp và cùng có lợi cho cả hai ngành khoa học xã hội và tự nhiên.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu [Người dịch]; Engelke, Mathew (2008)

 • Nhìn chung, sự phản ảnh của nhân học về khái niệm chứng cứ đã được đề cập trong nhiều cuộc thảo luận khác về tính chân xác, tri thức và những vấn đề có liên quan khác. Bài viết này giới thiệu số tạp chí đặc biệt này cho rằng chứng cứ cần được chú ý nhiều hơn theo đúng nghĩa của nó. Dựa trên một số lượng dù nhỏ song đang gia tăng các tài liệu trong nhân học văn hóa - xã hội đề cập đến các vấn đề chứng cứ, tôi định vị bài viết này trong mối quan hệ với một số cuộc các thảo luận nhân học để xem việc khám phá chứng cứ có thể làm sáng tỏ ba vấn đề chính là: chuẩn mực phán xét của nhân học, các tiềm năng trong cộng tác liên ngành và lợi ích của một ngành nhân học đại chúng.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu [Người dịch]; Ellen, Roy (2010)

 • Điều gì tạo nên một lý thuyết mang tính ‘nhân học’ ngoài việc nó là một lý thuyết được nhà nhân học sử dụng? Giả thuyết về một khung để hiểu về nhân học theo nghĩa rộng nhất của nó, bài viết này kêu gọi chúng ta tự nhắc mình về vấn đề các lý thuyết thực chất là để làm gì. Làm rõ sự khác biệt giữa các lý thuyết dưới góc độ quy mô giả thuyết (presumption) như các lý thuyết này xác nhận, bài viết này lập luận về một mô hình kiểu kim tự tháp của các cấp độ giải thích. Khi chúng ta chuyển dịch từ đáy lên đỉnh của kim tự tháp, thì các lý giải và diễn giải về tài liệu của chúng ta phải trở nên đơn giản hơn để thích nghi với các hình thức đo đếm mà mỗi cấp độ lý thuyết đặt ra. Trong trường hợp mô hình này, làm thế nào mà các lý thuyết tiến hóa dựa trên những ứng xử cá nhân chuyển sang sự si...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Sửu [Người dịch]; Nugent, Stephen (2009)

 • Chủ đề chính được thảo luận ở đây là một tóm lược về chủ nghĩa Marx cấu trúc trong nhân học (anthropological structural Marxism) và khả năng về tính phù hợp của nó hiện nay.Vấn đề này được gói gọn trong một số câu hỏi tổng quát: dựa vào cơ sở nào mà các lý thuyết giải thích được du nhập vào và bị loại khỏi nhân học? Thảo luận về “structural Marxism” được trình bày trong các tranh luận gần đây về sự khát khao của nhân học văn hóa-xã hội vốn có truyền thống gắn kết với các lĩnh vực khác của nhân học và được lập luận rằng sự chia tách của các lĩnh vực là một sự chuyển dịch lý thuyết mang tính thụt lùi.