Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền [Người dịch]; Thylefors, Markel (2008)

 • Bài viết này khám phá những quá trình thay đổi của tôn giáo trong tín ngưỡng Vodou của Haiti từ quan điểm “tái châu Phi hóa” và “phi hỗn dung”. Bài viết giới thiệu Olowoum như là Đức Chúa của tín ngưỡng Vodou, thay thế Chúa Bondye của Thiên chúa giáo. Đưa những yếu tố mới, như Đức Chúa Olowoum vào trong tín ngưỡng Vodou dường như chứa đầy sự hơi đối lập trong quan điểm của người thực hành tín ngưỡng này. Cũng như vậy không thể nói được về những nỗ lực loại bỏ những yếu tố tôn giáo (những vị thánh Công giáo) khỏi tín ngưỡng Vodou. Tái châu Phi hóa và phi hỗn dung được hiểu một cách tốt nhất như là những thể hiện đương đại của truyền thống lâu đời tiếp thu tôn giáo của Vodou.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền [Người dịch]; Verdon, Michel (2010)

 • Gần đây,một số nhà nhân học theo trường phái tân Boas (neo-Boasian anthropologists) mô tả Boas như một nhà nhân học với cảm nhận sâu sắc về lịch sử,về cá nhân và chủ thể.Nghiên cứu sâu thực hành dân tộc học của Boas chứ không tập trung vào những tuyên bố lý thuyết và khái quát của ông, trước hết, tôi thấy ông là một nhà dân tộc học quan tâm đến nguyên tửluận (trái ngược với chính thể luận),và một sự hội tụ sâu sắc giữa nghiên cứu các vấn đề tiểu tiết này và lịch sử tự nhiên theo kiểu Linnaean.Theo diễn giải của Foucault Jacob về lịch sửtự nhiên, điều này có nghĩa là nghiên cứu hiện tượng văn hóa xã hội thông qua những biểu hiện bên ngoài, và làm mất đi tính lịch sử, thậm chí cả những nền văn hóa đơn lẻ, từ nghiên cứu dân tộc học của Boas.Xem xét phản chứng có thể từ một Boas theo t...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền [Người dịch]; J. Friedman, Victor; Rogers, Tim (2009)

 • Mục đích của bài viết này là cố gắng tìm ra ý tưởng về một ‘lý thuyết hay’ mà có thể cung cấp những công cụ hữu ích có thể ứng dụng cho những nhà nghiên cứu, các học giả, những người tham gia vào nghiên cứu hành động. Làm được như vậy có nghĩa là chúng ta đã chứng minh được tầm quan trọng của việc xây dựng và kiểm chứng lý thuyết rõ ràng như một phần không thể thiếu của nghiên cứu hành động. Việc liên kết lý thuyết với hệ phương pháp nghiên cứu thực chứng đã bác bỏ lý thuyết của nhiều nhà nghiên cứu hành động, những người mà về cơ bản rất quan tâm đến diễn giải, thay đổi và nhìn nhận một cách nghiêm túc về việc đưa ra lý thuyết thực chứng, mà lý thuyết thực chứng đối kháng với những mục đích này. Nhờ có cách tiếp cận “lý thuyết hành động” của Chris Argyris và Donald Schon, chún...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền [Người dịch]; P. Kottak, Conrad (2008)

 • Các ngành sinh thái học (ecologies) cũ đã tắc trách có cái nhìn hạn hẹp trong các khái niệm không gian và thời gian, những giả định theo thuyết chức năng và đặc tính phi chính trị của chúng. Gác sang một bên những giả định theo thuyết chức năng và sự nhấn mạnh lên tình trạng ngưng trệ (của con người) [(homeo)stasis], “ngành nhân học sinh thái mới” được đặt ở điểm giao của các hệ thống toàn cầu, quốc gia, khu vực và địa phương, nó nhau nghiên cứu kết quả của sự tương tác ở các cấp độ và các yếu tố. Nhân học sinh thái mới kết hợp nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm với các công trình ứng dụng, định hướng chính sách quan trọng trong ngành mà Rappaport gọi là nhân học “nhập thế” (“engaged”); và một cách khác đi nó được làm cho hoà hợp với khía cạnh chính trị và những hàm...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền [Người dịch]; Turner, Sarah (2010)

 • Ở vùng cao của Lào, Việt Nam và Trung Quốc thuộc Đông Nam Á có hơn 80 triệu người thuộc các dân tộc thiểu số sống rải rác ở các khu vực chính trị và địa lý khác nhau. Gần đây họ mới được các nhà nghiên cứu nước ngoài quan tâm. Nghiên cứu khoa học xã hội về các dân tộc ít người ở vùng này được khắc họa bởi một loạt các thách thức và thương thảo. Những vấn đề này đã đưa các nhà khoa học phương Tây và nghiên cứu sinh sau khi làm nghiên cứu điền dã từ lĩnh vực nhân học xã hội và địa lý nhân văn, những người đã làm nghiên cứu diền dã về các dân tộc thiểu số ở vùng cao Tây Nam Trung Quốc, miền Bắc Việt Nam và Nam Lào đến với nhau. Các bài viết trong số tạp chí này cung cấp những thông tin sâu sắc về những nỗ lực và những rào cản mà họ đối đầu trong khi làm nghiên cứu điền dã, đưa ra một c...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền [Người dịch]; Hahn, Hans Peter (2008)

 • Lan toả là một vấn đề lý thuyết trong nhân học đã tồn tại khá lâu. Những nghiên cứu gần đây về toàn cầu hóa chỉ ra sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa những điều hiểu biết về sự lan toả ở thế kỷ XIX với những diễn giải mới nhất về hiện tượng văn hóa đang luân chuyển trên toàn cầu. Tương tự như vậy, nhiều yếu tố khác cũng chỉ ra sự ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với văn hóa địa phương. Thay vì theo quan điểm vĩ mô vạch ra tương lai thế giới, tác giả sẽ tiến hành nghiên cứu sát thực hơn những hành động cụ thể của địa phương trong bối cảnh chịu tác động của toàn cầu hoá nhằm tránh có một sơ suất nào đó có thể chấm dứt các cách tiếp cận của thế kỷ XIX. Việc tập trung vào quan điểm, cách nhìn địa phương thông qua nghiên cứu tiếp biến văn hoá có thể được xem là một cách thức tố...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền [Người dịch]; Luis Small, Mario (2009)

 • Ngày nay, công trình nghiên cứu của các nhà dân tộc học và nhà nghiên cứu theo phương pháp định tính trong các lĩnh vực như tình trạng nghèo đói ở thành thị, vấn đề nhập cư, sự bất bình đẳng được các nhà nhân khẩu học, các nhà xã hội học định lượng và thậm chí cả các nhà kinh tế học tham khảo, đánh giá và trích dẫn. Họ cũng đầu với nhu cầu nghiên cứu trường hợp về tình trạng nghèo đói, các dân tộc thiểu số, các nhóm người nhập cưvà các cộng đồng cư dân mà những nhà nghiên cứu này không chỉ đưa ra các vấn đề lý thuyết mà còn đề cập đến các vấn đề kinh nghiệm thực tiễn ở trong những trường hợp khác (mà không được quan sát trực tiếp). Nhiều học giả đã tiến hành nghiên cứu bằng cách kết hợp các phương pháp định lượng trong việc xây dựng dự án, như lựa chọn ngẫu nhiên người cung cấp...