Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Article


  • Authors: Yao-Yu, Lin; Hui, Zeng; Gui-Cai, Li; Hong-Gang, Ni (2010)

  • An toàn thực phẩm là một vấn đề ngày càng quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và đã thực sự được coi là một trong những mối quan tâm nhất của thời đại chúng ta. Việc sử dụng vật liệu mới, sự bùng nổ thương mại toàn cầu và ô nhiễm môi trường đang gây ra mối đe dọa lớn về an toàn thực phẩm trên thế giới.Vì vậy, an toàn thực phẩm hiện nay không chỉ là vấn đề khu vực mà đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Trong những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm của Trung Quốc được các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước chú ý nhiều là do có sự tái phát liên tục các sự cố an toàn thực phẩm (Ni và Zeng, 2009). Những bất ổn ngày càng tăng về an toàn thực phẩm tại Trung Quốc đạt đến đỉnh cao vào năm 2007 (Viện Thanh tra và Kiểm dịch Trung Quốc, 2009). Vì vậy, một số lượng lớn các nghiên...