Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Article


 • Authors: Bùi, Thế Cường [Người dịch]; Neil J., Smelser (1998-02)

 • Ý tưởng “cái hợp lý” (the rational) chiếm vị trí nổi bật trong lịch sử triết học. Trong truyền thống này, nó liên quan mật thiết với lý trí (reason), một năng lực tinh thần nhờ nó con người có khả năng suy nghĩ một cách logic, phản tư (reflect) trên cơ sở những lập luận đúng đắn để hành xử, và phát hiện ra một đời sống hợp lý – cái đời sống hợp lý này đến lượt nó lại kết nối với một đời sống đức hạnh. Ý tưởng về lý tính vừa là điểm ngoặt (turning point) vừa là đỉnh điểm của thời đại lý tính (Age of Reason) ở nước Pháp thế kỷ XVIII, khi nó nhấn mạnh vào khả năng loài người có thể chế ra được một xã hội hợp lý, trật tự, thoát khỏi hiện trạng câu thúc bởi tôn giáo, chế độ quý tộc và cổ truyền (Taine 1881. Tocqueville 1856).

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiền; P. Kottak, Conrad (1999)

 • Các ngành sinh thái học (ecologies) cũ đã tắc trách có cái nhìn hạn hẹp trong các khái niệm không gian và thời gian, những giả định theo thuyết chức năng và đặc tính phi chính trị của chúng. Gác sang một bên những giả định theo thuyết chức năng và sự nhấn mạnh lên tình trạng ngưng trệ (của con người) [(homeo)stasis], “ngành nhân học sinh thái mới” được đặt ở điểm giao của các hệ thống toàn cầu, quốc gia, khu vực và địa phương, nó nhau nghiên cứu kết quả của sự tương tác ở các cấp độ và các yếu tố. Nhân học sinh thái mới kết hợp nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm với các công trình ứng dụng, định hướng chính sách quan trọng trong ngành mà Rappaport gọi là nhân học “nhập thế” (“engaged”); và một cách khác đi nó được làm cho hoà hợp với khía cạnh chính trị và những hàm...

 • Article


 • Authors: Smith, Joel B (1997)

 • Abstract: Những nỗ lực kiểm soát phát thải khí nhà kính có lẽ sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ về biến đổi khí hậu. Do đó, các nhà hoạch định chính sách cần xác định được những giải pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Sự khó lường về thời gian, hướng biến đổi, mức độ của biến đổi khí hậu khu vực đang làm chậm lại việc đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời trước khi biến đổi khí hậu xảy ra. Vấn đề này có thể sẽ dẫn đến những kết quả không mong muốn một khi tác động của biến đổi khí hậu là không thể đảo ngược, hoặc các nguồn tài nguyên dài hạn bị ảnh hưởng, hoặc xu hướng biến đổi hiện tại làm cho sự thích trở nên kém hơn trong tương lai. Trong bối cảnh này, việc thay đổi về chính sách dự phòng trước những biến đổi của khí hậu là hợp lý. Những biện pháp ứng phó vớ...