Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Gia Tuấn Anh; Mai, Văn Cường; Bùi, Danh Hường (2018)

  • Cơ sở dữ liệu không chỉ là một môn học nền tảng cho các sinh viên, học viên ngành Công nghệ thông tin mà còn cho một số ngành học khác. Đây cũng là môn học mà các đơn vị thường chọn để thi tốt nghiệp, liên thông giữa các bậc học của ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình này được xây dựng hướng tới các sinh viên bậc đại học và học viên bậc cao học. Nội dung giáo trình thể hiện đầy đủ các kiến thức cơ sở, vừa hướng tới các giá trị thực tiễn, vừa mang tính sư phạm và dễ đọc. Đặc biệt giáo trình cố gắng cung cấp nhiều ví dụ ở mỗi kiến thức nhằm tăng cường tính dễ hiểu.