Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn; Trịnh, Quốc Sơn (2015)

 • Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tham khảo khá nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật bao gồm 6 chương, tập trung các vấn đề cốt lõi nhất để sinh viên nắm được các kiến thức nền tảng về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đây là hai thành phần quan trọng trong xây dựng một chương trình máy tinh để giải quyết các bài toán thực tế.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Lưu Thùy Ngân; Nguyễn, Quốc Hưng; Nguyễn, Quốc Minh (2015)

 • Những mục tiêu của quyển sách: • Giới thiệu tóm lược kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. • Cung cấp kiến thức nền tảng về dịch máy cho sinh viên đại học bao gồm: lịch sử dịch máy, các phương pháp dịch máy truyền thống và một số phương pháp dịch máy hiện đại dựa trên thống kê. • Giới thiệu những công cụ và tài nguyên có thể sử dụng để xây dựng một hệ thống dịch máy.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đinh, Đức Anh Vũ; Hồ, Thị Kim Hoàng (2015)

 • Giáo trình có cấu trúc gồm 6 chương: - Chương 1: Các khái niệm về điện - Chương 2: Khái niệm cơ bản về mạch điện - Chương 3: Mạch xác lập điều hòa - Chương 4: Các phương pháp phân tích mạch - Chương 5: Mạch ba pha - Chương 6: Mạnghai cửa

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng (2015)

 • Nội dung giáo trình tập trung vào một số vấn đề cơ sở có tính chất nền tảng của Ngôn ngữ học máy tính. Giáo trình được tôi trình bày theo phương pháp chú trọng đồng thời đến cả hai khía cạnh: giảng dạy kiến thức lý thuyết và truyền đạt kỹ năng chuyên môn cho sinh viên. Mặc dù đây là giáo trình nhập môn về Ngôn ngữ học máy tính cho sinh viên chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ở bậc đại học nhưng quyển sách này hoàn toàn có thể được sử dụng như một tài liệu học thuật hữu ích cho mọi độc giả có quan tâm đến chuyên ngành này.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đình Thuân; Mai, Văn Hùng (2015)

 • Giáo trình được chia thành 7 chương, cung cấp các kiến thức lập trình web từ cơ sở đến nâng cao. Chương 1: Tổng quan về Web Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Web tĩnh HTML và CSS Chương 3: Lập trình Web tĩnh với Javascript và JQuery Chương 4: Lập trình Web động với PHP Chương 5: PHP với hệ quản trị CSDL MySQL Chương 6: Kỹ thuật lập trình Ajax Chương 7: MVC và Framework CodeIgniter

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiển; Nguyễn, Thị Ngọc Diễm; Hồ, Vân Long (2015)

 • Trí tuệ nhân tạo là một ngành khoa học rất phát triển trong lĩnh vực khoa học máy tính, đã mang đến nhiều ứng dụng thực tiễn trong đời sống. Hiện nay, rất nhiều ứng dụng sử dụng các kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo trong việc thiết kế hệ thống, giải quyết vấn đề. Trí tuệ nhân tạo là môn học cung cấp cho sinh viên một tư duy mới trong việc lập trình, giúp cho sinh viên có thể tiếp cận sâu hơn với việc thiết kế các giải pháp mang tính thông minh. Nội dung của môn học chính là những kiến thức cần thiết cho quá trình học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo cũng là môn học rất phổ biến, hầu hết đều được giảng dạy trong các chương trình đào tạo ngành khoa học máy tín...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đinh, Đức Anh Vũ (2015)

 • Giáo trình được cấu trúc gồm 8 chương: - Chương 1: Khái niệm cơ bản - Chương 2: Hệ thống số đếm và mã - Chương 3: Đại số Boole và mạch luận lý - Chương 4: Đơn giản hàm số Boole - Chương 5: Mạch luận lý tổ hợp - Chương 6: Mạch luận lý tổ hợp MSI - Chương 7: Mạch luận lý tuần tự - Chương 8: Thanh ghi và bộ đếm

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Đăng (2015)

 • Trong chương trình đào tạo bậc đại học của ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP Hồ Chí Minh, môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là môn chuyên ngành bắt buộc của chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Môn học này nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản để sinh viên có thể học tiếp các môn chuyên ngành khác như: Ngôn ngữ học máy tính, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao, Các kỹ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Các hệ thống hỏi - đáp, Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Ngôn ngữ học ngữ liệu, Dịch máy, v.v. Giáo trình này được biên soạn với mục đích cung cấp cho sinh viên một số kiến thức nhập môn của chuyên ngành Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.