Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn; Nguyễn, Đình Hiển (2017)

 • Một hệ cơ sở tri thức (HCSTT) sẽ giúp người ta quản lý tri thức của các miền tri thức khác nhau trên máy tính, giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến tri thức; cao cấp hơn là hệ thống có khả năng suy luận hay suy diễn giải quyết những vấn đề trừu tượng và phức tạp. Hệ thống thường có một tổ chức lưu trữ tri thức phục vụ cho việc giải quyết các yêu cầu hay vấn đề ứng dụng được đặt ra; tổ chức tri thức này được gọi là cơ sở tri thức (CSTT) của hệ thống. Một lớp ứng dụng phổ biến đã có nhiều ứng dụng thực tế được xây dựng là các hệ chuyên gia (HCG), và đặc biệt là các hệ giải bài toán (vấn đề) thông minh (HGVĐTM). Hệ chuyên gia có CSTT lưu tri thức chuyên gia bao gồm cả kinh nghiệm của chuyên gia, và có khả năng suy luận giải quyết những vấn đề chuyên môn trong lĩnh vự...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiển; Hồ, Long Vân; Nguyễn, Thị Ngọc Diễm (2013)

 • Lập trình symbolic là ngành khoa học nghiên cứu và phát triển các giải thuật và chương trình máy tính thực hiện trên các biểu thức toán học và các đối tượng toán học. Lập trình symbolic giúp chúng ta có thể tiếp cận dễ dàng hơn cho việc lập trình với các đối tượng tính toán trừu tượng trong các hệ thống phức tạp. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo cũng là một ngành khoa học phát triển trong lĩnh vực khoa học máy tính, ngành này đã mang đến nhiều ứng dụng thực tiễn trong đời sống. Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo là môn học mang đến cho sinh viên một phương thức lập trình mới, và giúp cho sinh viên có thể tiếp cận sâu hơn các vấn đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, có rất nhiều công cụ để phục vụ cho việc lập trình symbolic như: Maple, Mathematica, Matlab, … Tuy nhiên,...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Nguyễn, Đình Hiển; Nguyễn, Thị Ngọc Diễm; Hồ, Vân Long (2015)

 • Trí tuệ nhân tạo là một ngành khoa học rất phát triển trong lĩnh vực khoa học máy tính, đã mang đến nhiều ứng dụng thực tiễn trong đời sống. Hiện nay, rất nhiều ứng dụng sử dụng các kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo trong việc thiết kế hệ thống, giải quyết vấn đề. Trí tuệ nhân tạo là môn học cung cấp cho sinh viên một tư duy mới trong việc lập trình, giúp cho sinh viên có thể tiếp cận sâu hơn với việc thiết kế các giải pháp mang tính thông minh. Nội dung của môn học chính là những kiến thức cần thiết cho quá trình học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo cũng là môn học rất phổ biến, hầu hết đều được giảng dạy trong các chương trình đào tạo ngành khoa học máy tín...