Search

Current filters:

Search Results

 • <<
 • 1
 • >>
Item hits:
 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn (2016)

 • Các hệ cơ sở tri thức (HCSTT), hệ chuyên gia (HCG), các hệ giải vấn đề hay bài toán thông minh (HGVĐTM) ngày càng có tầm ứng dụng thực tế trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của con người. Về mặt kiến trúc các hệ thống này gồm nhiều thành phần như cơ sở tri thức, bộ suy diễn, giao diện, bộ giải thích, bộ quản lý tri thức. Hai thành phần trung tâm của các hệ thống này là cơ sở tri thức (CSTT) và bộ suy diễn (BSD). Cơ sở tri thức lưu trữ phần kiến thức của miền tri thức ứng dụng bao gồm những thành phần khá trừu tượng và phức tạp như các khái niệm với những liên hệ cơ bản trên các khái niệm, các quan hệ khác trên các khái niệm, các toán tử, các hàm, các sự kiện và các luật. Những mối liên hệ trên các thành phần tri thức rất đa dạng và phức tạp. Bộ suy diễn thực hiện việc “suy luận” g...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Hoàng, Văn Kiếm; Đỗ, Phúc; Đỗ, Văn Nhơn (2005)

 • Giáo trình CÁC HỆ CƠ SỞ TRI THỨC là một trong các giáo trình quan trọng của đào tạo bậc đại học. Với mục đích xây dựng một giáo trình vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn và phù hợp với phương thức học tập qua mạng, trong đó chủ yếu là khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên. Giáo trình đã sử dụng nhiều ví dụ minh hoạ để giúp sinh viên dể dàng nắm bắt các khái niệm, vấn đề. Giáo trình này được dùng kèm với giáo trình điện tử trên đĩa CD trong đó có thêm phần trình bày của giảng viên, nhằm phục vụ việc giảng dạy môn CÁC HỆ CƠ SỞ TRI THỨC qua mạng tin học viễn thông.

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn; Nguyễn, Đình Hiển (2017)

 • Một hệ cơ sở tri thức (HCSTT) sẽ giúp người ta quản lý tri thức của các miền tri thức khác nhau trên máy tính, giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến tri thức; cao cấp hơn là hệ thống có khả năng suy luận hay suy diễn giải quyết những vấn đề trừu tượng và phức tạp. Hệ thống thường có một tổ chức lưu trữ tri thức phục vụ cho việc giải quyết các yêu cầu hay vấn đề ứng dụng được đặt ra; tổ chức tri thức này được gọi là cơ sở tri thức (CSTT) của hệ thống. Một lớp ứng dụng phổ biến đã có nhiều ứng dụng thực tế được xây dựng là các hệ chuyên gia (HCG), và đặc biệt là các hệ giải bài toán (vấn đề) thông minh (HGVĐTM). Hệ chuyên gia có CSTT lưu tri thức chuyên gia bao gồm cả kinh nghiệm của chuyên gia, và có khả năng suy luận giải quyết những vấn đề chuyên môn trong lĩnh vự...

 • Sách (eBooks)


 • Authors: Đỗ, Văn Nhơn; Trịnh, Quốc Sơn (2015)

 • Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tham khảo khá nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật bao gồm 6 chương, tập trung các vấn đề cốt lõi nhất để sinh viên nắm được các kiến thức nền tảng về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đây là hai thành phần quan trọng trong xây dựng một chương trình máy tinh để giải quyết các bài toán thực tế.