Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • -


  • Authors: Lưu, Thanh Sơn;  Advisor: Đỗ, Văn Nhơn (2018)

  • Mục tiêu nghiên cứu chính của ngành khoa học Trí tuệ nhân tạo là làm sao để chế tạo các máy tính thông minh, có thể suy nghĩ như con người, nhằm tận dụng khả năng xử lý của máy tính vào giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực của cuộc sống. Một trong các ứng dụng đó là việc xây dựng các hệ giải vấn đề thông minh và hệ chuyên gia. Để các hệ giải quyết vấn đề thông minh có thể hoạt động được thì các hệ thống đó phải được trang bị các tri thức cần thiết nhất định trong một lĩnh vực. Tuy nhiên, các tri thức hiện nay của con người không thể đưa vào máy tính dưới dạng thô được mà phải thông qua các phương pháp và mô hình biểu diễn tri thức nhất định. Một trong các mô hình biểu diễn tri thức có hiệu quả để mô hình hoá các tri thức đó là mô hình tri thức các đối tượng tính toán – COKB. Mô ...