CL – Tài liệu khác (Others) : [323]

BROWSE BY

Collections in this community

CL – JDP (Journal Donation Project) (112)

Đây là bộ sưu tập gồm những bài dịch từ các tạp chí ngoại văn chuyên ngành: Nhân học, Xã hội học, Kiến trúc và quy hoạch đô thị, Nghệ thuật đương đại, Môi trường,…được dịch từ các chuyên gia thuộc tổ chức JDP (Journal Donation Project) tại Việt Nam. Tài liệu trong bộ sưu tập được tham khảo tại website: http://www.newschool.edu/cps/subpage.aspx?id=53035

CL – Thông tin của Lãnh sự quán Hoa Kỳ (131)

Đây là bộ sưu tập gồm những bài báo được nhận tặng từ Trung tâm tài nguyên Thông tin của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM. Nội dung bộ sưu tập thuộc các lĩnh vực: Vấn đề toàn cầu - xã hội , Chính trị và Chính phủ, Kinh tế và Thương mại, Ngoại giao và Quốc phòng, Thư viện, Giáo dục và Văn hóa, Công nghệ & Phương tiện truyền thông xã hội, ….