Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Luận văn, Luận án (Theses)


  • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Tiến Dũng; Trần, Nguyễn Ngọc Anh Thư (2021)

  • Luận án đánh giá thực trạng triển khai hoạt động TTX của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Để lý giải nguyên nhân, nghiên cứu thực hiện phân tích các yếu tố tác động tới mức độ triển khai các hoạt động này từ mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, với biến phụ thuộc là: điểm TTX của doanh nghiệp (tính bằng tổng điểm triển khai các hoạt động tăng trưởng xanh) và các nhóm biến độc lập là: (1) cảm nhận của doanh nghiệp về sức ép của các bên hữu quan: bên trong và bên ngoài doanh nghiệp; (2) biến đặc thù của doanh nghiệp: quy mô vốn; lĩnh vực hoạt động; mức độ hội nhập quốc tế Nghiên cứu đã chỉ ra việc triển khai các hoạt động tăng trưởng xanh còn ở mức độ nhỏ lẻ, liên quan đến những cải tiến trong nội bộ doanh nghiệp. Theo biểu đồ sự kết hợp giữa sản xuất bền vững và cả...