Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Ngọc Điệp.;  Advisor: Phan, Thị Thu Hiền; Phú, Văn Hẳn (2014)

  • Theo hướng tiếp cận địa văn hóa, sử văn hóa; vận dụng các lý thuyết văn hóa học và các phương pháp hệ thống, phương pháp liên ngành, phương pháp so sánh, phương pháp nghiên cứu văn bản; dựa trên tư liệu khảo sát chính là kinh Qur’an, Ngàn lẻ một đêm và một số tác phẩm văn học hiện đại; luận án của chúng tôi khái quát để phân tích, lý giải vấn đề địa vị, vai trò người phụ nữ trong văn hóa Hồi giáo Ả rập, theo tiến trình lịch sử; làm nổi bật những đặc điểm riêng biệt qua so sánh với văn hóa Phật giáo và Ki tô giáo. Trong Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án trước hết xác lập khung lý thuyết nghiên cứu văn hóa giới trong quan hệ với văn hóa tôn giáo và nêu lên giả thuyết nghiên cứu cho vấn đề người phụ nữ trong văn hóa Hồi giáo. Vấn đề người phụ nữ trong văn hóa Hồi giáo Ả r...