Lập trình Symbolic với mathlab cho các bài toán ứng dụng