Lý thuyết tàu thủy. T.2. Sức cản vỏ tàu và thiết bị đẩy tàu