Thiết kế cơ khí thiết bị áp lực theo tiêu chuẩn Anh (PD 5500), Mỹ (ASME)