MỐI QUAN HỆ GIỮA XUẤT XỨ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI VIỆT NAM TỪ KHÍA CẠNH PHÂN TÍCH NGÀNH