KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE