Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các trường đại học Việt Nam trong hội nhập quốc tế