Tài liệu phông phủ thống đốc Nam Kỳ - tiềm năng di sản tư liệu : kỷ yếu hội thảo khoa học Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 - 8 - 2014