Chương trình đào tạo tích hợp - từ thiết kế đến vận hành