Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. T.7, Kỹ thuật sấy vật liệu