Những nỗ lực tái cấu trúc : báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2013