Toàn cầu hóa, văn hóa địa phương và phát triển : cách tiếp cận nhân học