Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. T.4, Kỹ thuật phản ứng