Kết cấu bê tông cốt thép. T.3, Các cấu kiện đặc biệt