Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. T.3, Truyền khối