Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Loan Thùy-
dc.date.accessioned2021-01-30T23:49:27Z-
dc.date.available2021-01-30T23:49:27Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/6638-
dc.description240 tr.vi
dc.description.abstractTrong kho tàng tài liệu, nguồn tài liệu chính trị - xã hội luôn luôn chiếm một khối lượng rất lớn, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của xã hội, phục vụ cho hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền và góp phần tích cực định hướng giá trị xã hội. Việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu chính trị - xã hội với những đặc trưng riêng của nó là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của các thư viện và cơ quan thông tin. Giáo trình “Thư mục tài liệu chính trị - xã hội” được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thư mục tài liệu chính trị - xã hội và kỹ năng làm việc với nguồn tài liệu chính trị - xã hội, đặc biệt là với các tài liệu mang tính chỉ đạo ở nước ta: các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Leenin, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giáo trình được chia thành 4 chương: Chương 1. Tài liệu chính trị - xã hội với tư cách là đối tượng của thư mục Chương 2. Các loại thư mục tài liệu chính trị - xã hội Chương 3. Thư mục các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩ Mác – Lênin Chương 4. Thư mục các tác phẩm kinh điển của Chủ tịch Hồ Chí Minhvi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,vi
dc.subjectBibliography--Study and teachingvi
dc.subjectThư mục--Học tập và giảng dạyvi
dc.titleThư mục tài liệu chính trị - xã hộivi
dc.typeSách (eBooks)vi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
Appears in Collections
CL – Khoa học Xã hội & Nhân văn (Social Sciences & Humanities)


  • EB_KHXH_910001964.pdf
    • Size : 186,44 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :