Mối liên hệ giữa môi trường đạo đức, mơ hồ vai trò, xung đột vai trò, kết quả công việc và chất lượng sống: Nghiên cứu nhân viên bán hàng ngành mỹ phẫm tại Việt Nam