Mối liên hệ giữa vốn tâm lý, kết quả công việc và chất lượng sống: Nghiên cứu về nhân viên ngành xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh