Nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở thị trấn An Phú huyện An Phú tỉnh An Giang