Tính cách, uy tín bên ngoài và danh tiếng trường đại học đối với thái độ ủng hộ của sinh viên