Kê biên tài sản chung của vợ (chồng), hộ gia đình trong thi hành án dân sự