Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm. T.14, Chưng cất hỗn hợp nhiều cấu tử