Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm. T.1, Các quá trình và thiết bị cơ học. Q.1: Khuấy - lắng lọc