Kết hợp phân tích tĩnh và kiểm tra động trong việc xây dựng đồ thị luồng điều khiển phục vụ phân tích mã nhị phân